Chính sách nội dung

Chính sách nội dung của tôi bao gồm các thông tin sau:

Tôi chịu trách nhiệm về nội dung trên mỗi trang hiển thị quảng cáo của tôi, ngay cả khi nội dung đã được tạo bởi người khác, chẳng hạn như trên các trang web có nội dung do người dùng tạo.

– Hạn chế nội dung áp dụng cho các trang/trang web hiển thị quảng cáo Google.

+ Quảng cáo Google không thể được hiển thị cùng với bất kỳ loại nội dung bị cấm nào theo chính sách chương trình của quảng cáo google, bao gồm nội dung dành cho người lớn hoặc người trưởng thành, có bản quyền, bạo lực hoặc nội dung căm thù. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo rằng tất cả các trang đều tuân thủ các chính sách này.

– Tạo các trang web có nội dung độc đáo và có liên quan.

+ Google sẽ thực hiện hành động đối với các tên miền không thêm bất kỳ giá trị nào cho người dùng. Tự làm quen với Nguyên tắc dành cho quản trị viên web của Google sẽ giới thiệu cho tôi một số phương pháp hay nhất của nhà xuất bản thành công, bao gồm:

. Tập trung vào nội dung súc tích và có liên quan, vì việc đặt các từ khóa thừa, lặp hoặc không có liên quan vào nội dung hoặc mã của trang web sẽ không được phép.

. Tránh sử dụng văn bản ẩn hoặc liên kết ẩn trong trang web của tôi.